תפילות כ"ו באייר

כתבי קודש אשר כדאי לקרוא ביום זה

מבוא

ביום זה אנו נישא את תודותינו להקדוש ברוך הוא על הצלתנו, על חירותם של מיליוני יהודים, אשר יצאו מחושך לאור, מגלות לגאולה. "התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי..." בכל העולם שוב נשמע קול התורה ותפילת ישראל. ביום כ"ו באייר ניזכר ברצחם של מיליוני אחינו, שנהרגו בצורה אכזרית ע"י הנאצים ועוזריהם, וכן ניזכר ברבע מיליון יהודים אשר נפלו כגיבורים בשנות המלחמה, אשר שירתו בצבאות בעלות הברית ובגדודי פרטיזנים (ה' יקום דמם). ביום זה נביע דברי תודה אינסופית לצדיקי עולם וללוחמים אשר נלמחו בנאצים המפלצתיים ואשר התגברו וניצחו אותם. ביום זה נכתוב בעט ברזל את ההיסטוריה, את תולדותיהם של אחינו. נכתוב את ההוראות שלהם בלבינו. אנו מתפללים להשם שנזכה לראות הבטחה: "ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת" (ישעיהו נו ה). ונישא את תפילתנו להקדוש ברוך הוא "זכות אבותינו תגן עלינו, שומר ישראל גאלינו מתוך תהום הגלות, ורוממנו לנצח להיכליך, בורא עולם". בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו! אמן!
Псалом №30

(1) Песнь Давида при обновлении Храма. (2) Превозношу Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал моим врагам торжествовать надо мною. (3) Б-г, Всесильный мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. (5) Пойте Б-гу, благочестивые Его, славьте память святости Его, (6) ибо на [одно] мгновение гнев Его, благоволение Его на долгую жизнь: вечером водворяется плач, а на утро — ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; но [когда] скрыл Ты лик Свой, был я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) «Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет прах славить Тебя, разве будет он истину Твою возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и помилуй меня! Б-г, будь мне помощником! (12) Ведь Ты обращал сетование мое в танец, снимал с меня вретище, опоясал весельем, (13) дабы пела Тебе душа [моя], не умолкая, о Б-г, Всесильный мой! Тебя буду славить вечно».


Псалом №83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, не молчи, не безмолвствуй! Не оставайся в покое, Всесильный! (3) Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли. (4) Против народа Твоего составили коварный заговор, совещаются против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы имя Израиля не упоминалось более!». (6) Ибо совещаются они единодушно, против Тебя заключают союз — (7) шатры Эдома и ишмаэльтяне, Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур также примкнул к ним: стали они мышцею для сынов Лота, вечно. (10) Сделай им то же, что и Мидьяну, что Сисре, что Явину у реки Кишон, (11) которые истреблены в Эйн-Доре, стали навозом для земли. (12) Поступи с князьями их, как с Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и Цальмуной, со всеми вельможами их. (13) За то, что говорят: «Завладеем селениями Всесильного!». (14) Всесильный мой! Сделай их подобными чертополоху, соломинке на ветру. (15) Как огонь сжигает лес, как пламя опаляет горы, (16) так и Ты изгони их бурей Твоей, вихрем Твоим приведи их в смятение. (17) Покрой лица их бесчестием, чтобы искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, придут в смятение навеки, будут посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, имя Твое — Б-г, — Ты один, Всевышний, над всеми [жителями] земли.


Псалом №107

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки милосердие Его! (2) [Так] да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3) и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по пустыне, по пути необитаемому, населенного города не находили. (5) Голодные и жаждущие, душа их уныла. (6) Но они взывали к Б-гу в беде своей, и Он от бедствий их избавил. (7) Он вел их прямым путем, чтобы идти к населенному городу. (8) Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (9) Ведь Он насытил душу жаждущую, душу голодающую наполнил благом. (10) Сидящие во тьме и тени смертной, скованные гнетущими [оковами] и железом, (11) за то, что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего отвергли, (12) Он смирил сердце их трудом; они споткнулись, и некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (14) Вывел их из тьмы, из тени смертной, расторг узы их. (15) Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (16) Ибо Он сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18) Всякой пищи гнушается душа их, дошли они до ворот смерти. (19) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20) Послал Он слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их. (21) Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (22) Да приносят они Ему жертву благодарения, да возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на кораблях в море, производящие работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в пучине: (25) изрек Он — и бурный ветер восстал, высоко поднял волны его. (26) Взошли они до небес, до бездны низошли, душа их в беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно пьяные, вся мудрость их исчезла. (28) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он из бедствий их вывел. (29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30) Возрадовались они, что затихло, что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих. (32) Да превозносят они Его в собрании народа, в заседании старцев пусть славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод — в место безводное, (34) почву плодородную — в солончаковую, — за злодеяние живущих на ней. (35) Превращает Он пустыню в озеро вод, землю иссохшую — в истоки вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для обитания, (37) засевают поля, виноградники насаждают, которые приносят им плоды, урожаи. (38) Он благословляет их, они весьма размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены от гнета, злосчастия и скорби. (40) Он изливает позор на князей, оставляет их блуждать в смятении безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает род его, как овец. (42) Честные видят это и радуются, а всякая неправда закроет уста свои. (43) Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.


Псалом №150

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в святости Его, славьте в небосводе могущество Его! (2) Славьте Его во всемогуществе Его, славьте Его во множестве величия Его! (3) Славьте Его трубя в рог, славьте Его на лире и арфе! (4) Славьте Его с тимпаном и махолем, славьте Его на струнах и органе! (5) Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах громогласных. (6) Каждая душа да славит Б-га! Славьте Б-га! Завершив чтение Теилим, произносят следующие стихи: Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Б-г пленников народа Своего, тогда будет ликовать Яаков и возрадуется Израиль. Спасение же праведникам от Б-га, Он — крепость их во время беды. Помогает им Б-г и избавляет их, Он избавит их от злодеев и спасет их, ибо они на Него уповают.